Društvo ljubiteljev jaslic

Statut

Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 64/2011) ter v skladu z 10. členom Statuta Društva ljubiteljev jaslic Slovenije z dne 17. 11. 2005  je zbor članov Društva ljubiteljev jaslic Slovenije na svoji seji 11. 3. 2017 sprejel spremenjeni in dopolnjeni

 

STATUT

DRUŠTVA LJUBITELJEV JASLIC SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije (v nadaljnjem besedilu DLJ SLO) je samostojna nepridobitna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo ljubitelji jaslic in drugi, ki na temelju krščanskih vrednot sprejemajo biblično sporočilo o Jezusovem življenju in delu.

DLJ SLO je pravna oseba zasebnega prava. Podlaga za njeno delovanje je pravni red Republike Slovenije in Statut društva.

Sedež društva je v Frančiškanskem samostanu na Brezjah, Brezje 72, 4243 Brezje, občina Radovljica.

DLJ SLO ima pečat, ki je ovalne oblike z diagonalo 50 mm, z napisom Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije.

Kratica društva je DLJ SLO.

2. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije, sodeluje s sorodnimi društvi, ustanovami in drugimi dejavniki v državi, posebej z Muzejem jaslic v Frančiškanskem samostanu na Brezjah, katerega DLJ SLO pojmuje kot zakladnico slovenskega jasličnega gradiva.

Društvo je kolektivni član mednarodnega združenja Prijatelji jaslic.

 

II. JAVNOST DELA

3. člen

 

Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti je odgovoren predsednik društva. Javnost delovanja zagotavlja društvo z obveščanjem članstva in širše javnosti o svojem delovanju:

–          s pisnimi ali v elektronski obliki poslanimi vabili na seje organov društva;

–          s pravico vpogleda članov v zapisnike sej organov društva;

–          prek spletne strani društva;

–          prek javnih medijev.

 

III. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA

4. člen

Namen DLJ SLO je:

–          poglabljanje bibličnega sporočila in verskega čuta o Jezusovem življenju in delu;

–          ustvarjanje prijateljskih vezi med izdelovalci jaslic, tistimi, ki jih postavljajo in ljubitelji jaslic;

–          skrb za kakovost jaslic, v katerih je prepoznaven kulturni, umetniški in versko-oznanjevalni vidik Jezusovega življenja in dela;

–          negovati oblike dela, ki bodo pri članih poglabljale in širile vedenje, veščine in duhovnost povezano z izdelovanjem in postavljanjem jaslic.

 

5.člen

Poslanstvo, dejavnost in cilji DLJ SLO so:

–  ohranjanje narodne tradicije postavljanja jaslic v družinah;

–  prirejanje strokovnih srečanj;

–  organizacija natečajev, razstav, predavanj;

–  zbiranje dokumentacije z jasličarsko tematiko;

–  objavljanje člankov o jaslicah;

–  izdajanje glasila;

–  negovanje spomina in vrednot Jezusovega življenja;

–  koordiniranje, organiziranje in  vodenje registra izdelovalcev jaslic ter njihova popularizacija z

objavljanjem;

–  vodenje delavnic za izdelovanje likov nabožnih podob v jaslicah;

–  vodenje in organiziranje duhovnih , znanstvenih in strokovnih srečanj v državi in tujini;

–  razvijanje mreže sekcij, zlasti sekcij ustvarjalnih  mladih DLJ SLO v državi in tujini;

–  razvijanje sposobnosti in spretnosti izdelovanja jaslic v različnih materialih;

–  povezuje teološke strokovnjake, raziskovalce, zgodovinarje, kulturnike, umetnike, prireditelje

jasličnih festivalov v besedi in glasbi;

–  izdajanje obvestil, publikacij, literarnih, glasbenih in drugih del, ki širijo poslanstvo DLJ SLO;

–  vodenje in organizacija delavnic ter širjenje pomena jaslic za predšolske in šolske otroke ter

mladino;

–  podeljevanje odlikovanj, priznanj, diplom in naziva častnega člana;

–  vodenje in pripravljanje samostojnih razstav jaslic domačih in tujih jasličarjev;

–  vodenje registra uglednih pokroviteljev, sponzorjev, donatorjev, mecenov in drugih podpornikov;

–  restavriranje likov podob iz jaslic, ustanavljanje muzejev jaslic, oziroma stalnih postavitev jaslic;

–  oblikovanje strokovnih podlag za samostojni poklic podobarja (rezbarja) nabožnih predmetov in

drugega;

–  razvijanje socialne razsežnosti (solidarnost, družina, rod, lokalna skupnost, interesne povezave,

narod in drugo);

–  javna kot zasebna korist, obveznosti države so obveznosti državljanov…;

–  pridobivanje članov za negovanje in hranjenje naravne in kulturne dediščine likov podob iz jaslic ,

kot tudi jaslic v celoti;

–  pripravljanje strokovnih programov, ki zajemajo različnost materialov, likov podob in jaslic kot

celote;

–  oblikovanje promocijskih sporočil o jaslicah ter njihova objava v tiskanih in elektronskih medijih.

 

IV. ČLANSTVO

6. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Redni član ob včlanitvi podpiše pristopnico, s katero se obveže, da bo redno plačeval članarino in spoštoval določbe statuta društva.

Z vabilom na redno skupščino so redni člani enkrat letno pisno povabljeni k plačilu članarine.

S plačilom članarine redni član  pokaže namero, da ostaja član DLJ SLO. Iz opravičljivih razlogov lahko redni član zaprosi upravni odbor  za začasno opravičilo plačevanja članarine.

Plačila članarine je lahko oproščen redni član, ki je za DLJ SLO opravil delo, ki je imelo zanj finančni strošek.

Častne člane imenuje  upravni odbor izmed  rednih članov zaradi njihovih posebnih zaslug na področju jasličarstva in tudi drugih, ki so se odlikovali z dejavnostjo v dobro DLJ SLO.

Društvo ima podpornike, somišljenike in prijatelje. Ti ne plačujejo članarino. V omejenem obsegu se lahko vključujejo v dejavnosti društva, koristijo usluge društva ter društvo moralno in materialno podpirajo.

7. člen

Redni člani DLJ SLO imajo pravico:

–  sodelovati pri vseh dejavnostih DLJ SLO kot so Zbor članstva DLJ SLO, strokovna srečanja,

predavanja, razstave in druge dejavnosti;

–  sodelovati pri delu in soodločanju v organih društva;

–  koristiti skupne dosežke in rezultate delovanja društva;

–  voliti in biti izvoljen v organe društva.DLJ SLO .

 

 

Dolžnosti rednih članov

–  da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;

–  da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov na predlog upravnega odbora. Redni člani, ki so častni člani so članarine oproščeni.

 

Častni člani, ki niso iz vrst rednih članov imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani,razen:

–  ne morejo voliti in biti izvoljeni v organe društva,

–  oproščeni  so plačila članarine.

 

 

8. člen

Članstvo v DLJ SLO preneha:

–          z izstopom, tako da član poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu iz društva;

–          s premestitvijo med podpornike, somišljenike in prijatelje, ko član v dveh letih zapored ne poravna članarine in ne zaprosi za oprostitev plačila članarine;

–          z izključitvijo zaradi kršitev statuta društva. Postopek sproži Častno razsodišče, sklep pa sprejme upravni odbor z večino glasov. Izključeni član se lahko pritoži na Zbor članov društva, katerega odločitev je dokončna;

–          s smrtjo člana ali ob izgubi pravne osebnosti;

–          s prenehanjem delovanja društva.

 

S prenehanjem članstva ne more imeti član nobenega zahtevka do premoženja društva.

 

V. ORGANI DRUŠTVA

 

9. člen

Organi društva so:

–  zbor članov,

–  predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik;

–  upravni odbor;

–  nadzorni odbor;

– častno razsodišče.

 

Mandatna doba vseh zgoraj naštetih organov društva je pet let.

 

V okviru DLJ SLO se lahko v Sloveniji ustanavljajo podružnice DLJ SLO. Pri tem se uporablja določbe statuta DLJ SLO in drugih aktov ter program dela društva. Predsednik podružnice je vabljen na seje upravnega odbora.

 

10. člen

Zbor članov je najvišji organ DLJ SLO in voli ostale organe. Sestavljajo ga redni in častni člani iz vrst rednih članov.

Seja zbora članstva je lahko redna ali izredna.

Redna seja zbora članov se skliče najmanj enkrat letno, izredna seja po potrebi. Redno in izredno sejo zbora članstva skliče upravni odbor. Izredno sejo lahko zahteva nadzorni odbor ali petina članov. V tem primeru mora upravni odbor sejo zbora članov sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne seje zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj. Na izredni seji zbora članov se sklepa samo o problematiki, za katero je bila sklicana.  O sklicu redne in izredne seje zbora članov morajo biti obveščeni vsi člani društva najkasneje 7 dni prej. V vabilu morajo biti navedeni kraj in čas sklica seje ter predlog dnevnega reda.

Seja zbora članov je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov.

Če seja ni sklepčna, se odloži za 15 minut. Po tem času je seja zbora članov sklepčna, če je prisotnih 10 članov.

Zbor članov sklepa z večino glasov prisotnih članov društva.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se Zbor članov odloči na seji sami, o katerih zadevah bo odločalo s tajnim glasovanjem.

Pri odločanju o spremembah statuta in sklepih, ki vplivajo na obstoj društva, je potrebna dvotretjinska večina navzočih članov društva.

 

Sejo zbora vodi delovno predsedstvo (predsednik in dva člana), ki ga na začetku seje na predlog sklicatelja izvolijo navzoči člani društva. Izvolijo tudi  zapisnikarja, dva overitelja zapisnika, tri člansko verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi tri člansko volilno komisijo ter druge delovne organe.

O poteku seje zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.

 

11. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijske, upravne in administrativne zadeve ter vodi delo DLJ SLO.

Upravni odbor ima sedem članov. Po funkciji so to predsednik , podpredsednik, tajnik in blagajnik ter trije izvoljeni člani.

Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so lahko izvoljeni večkrat zapored, prav tako njegovi funkcionarji, vendar se morata v vsakokratnem novem upravnem odboru zamenjati vsaj dva člana.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

 

12. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar vsaj dvakrat letno. Seje sklicuje in vodi predsednik. Predsednik je dolžan sklicati sejo, če to zahteva nadzorni odbor ali vsaj trije člani upravnega odbora. Seja je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov upravnega odbora. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina navzočih članov. Če je glasovanje neodločeno, odloča glas predsednika.

 

Upravni odbor:

–  uresničuje naloge, ki jih določa statut DLJ SLO;

–  skrbi za uresničevanje nalog, ki jih je sprejel zbor članov;

–  poroča zboru članov o delu, predlaga program dela in finančni načrt;

–  pripravlja zaključni račun;

–  sklicuje in predlaga dnevni red zbora članov;

–  sprejema člane DLJ SLO in o tem obvešča zbor članov;

–  pripravlja in organizira strokovna srečanja.

 

13. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki so izvoljeni na zboru članov za dobo petih let. Predsednika nadzornega odbora izvolijo izmed sebe člani nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati vsem sejam upravnega odbora.

Nadzorni odbor nadzoruje delo DLJ SLO. O svojem delu in ugotovitvah poroča na zboru članstva.

 

14. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih za dobo pet izvoli zbor članov.

Predsednika častnega razsodišča izvolijo izmed sebe člani razsodišča.

Predlog za uvedbo postopka pred Častnim razsodiščem poda pisno član ali organ društva. O zahtevah mora odločati najkasneje v 30 dneh.

 

15. člen

Predsednika društva voli zbor članov za dobo petih let. Lahko večkrat zapored. Izvoljen je z večino glasov navzočih rednih članov, ki imajo volilno pravico.

Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora. Če je odsoten ga nadomešča podpredsednik društva.

Predsednik društva je po funkciji in statutu pristojen za zastopanje in predstavljanje društva.

Predsednik je odgovoren za zakonito delo društva. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članstva društva.

 

16. člen

Podpredsednika društva voli zbor članov za dobo petih let, lahko večkrat zapored. Podpredsednik društva je hkrati podpredsednik upravnega odbora.

Izvoljen je z večino glasov navzočih rednih članov, ki imajo volilno pravico.

Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti. Predsednik ga pisno pooblasti.

 

17. člen

Tajnika društva voli zbor članov za dobo petih let, lahko  večkrat zapored. Tajnik društva je po funkciji član upravnega odbora.

Tajnik društva je zadolžen za opravljanje strokovno tehničnih del in za koordinacijo med organi društva.

 

18. člen

Blagajnika društva voli zbor članov za dobo petih let. Blagajnik vodi računovodsko in blagajniško poslovanje.

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

19. člen

Sredstva DLJ SLO so denarno in drugo premoženje.

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

–  s članarino;

–  s prispevki donatorjev;

–  s finančnimi sredstvi iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;

–  iz drugih virov.

Finančno poslovanje DLJ SLO se vodi po veljavnih predpisih. S premoženjem društva upravlja upravni odbor in o tem poroča zboru članov.

Društvo ima transakcijski račun banke in po potrebi hranilno varčevalno knjižico pri banki oziroma pošti.

 

VI. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

20. člen

DLJ SLO preneha delovati:

–   s sklepom zbora članov, ki je o tem odločil z dvotretjinsko večino navzočih rednih članov, ki imajo volilno pravico;

–  po zakonu, če društvo deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, ali če dejansko preneha delovati;

–  zaradi stečaja;

–  s pripojitvijo k drugemu društvu;

–  po volji članov DLJ SLO.

 

21. člen

V primeru prenehanja delovanja društva se njegovo premoženje in arhiv preneseta na društvo v Sloveniji, ki ima sorodne namene in cilje. Če takega društva ni, se premoženje DLJ SLO prenese na Frančiškanski samostan, Brezje 72, 4243 Brezje; arhiv pa v Muzej jaslic v Frančiškanskem samostanu na Brezjah.

 

VIII. KONČNA DOLOČBA

22. člen

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po istem postopku, ki velja za sam sprejem, to je dvotretjinska večina navzočih rednih članov zbora članov.

Statut postane veljaven z dnem izdaje soglasja o skladnosti statuta z zakonom o društvih in evidentiranju sprememb in dopolnitev statuta DLJ SLO v registru društev UE Radovljica, Oddelek za upravne notranje zadeve, Radovljica, Gorenjska c. 18.

 

Brezje, 11. 3. 2017

Predsednik DLJ SLO
________________________

P. dr. Leopold Andrej Grčar OFM